Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Yamaha 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Yamaha
Цена от до Кол-во:

 Yamaha

 
 
 
Yamaha DSP-Z11
435 x 211 x 471 мм
35.9 кг
177229 р.
 
 
DSP-Z7
435 х 196 х 441 мм
19,6 кг
92001 р.
 
 
Yamaha SOAVO 1
1051 х 349 х 487 мм
27 кг
81930 р.
 
 
Yamaha RX-V 3900
435 x 181 x 439 мм
17.4 кг
69301 р.
 
 
Yamaha A-S2000
138 х 435 х 418 мм
22,7 кг
57673 р.
 
 
Yamaha RX-V3067
435 x 182 x 430 мм
17 кг
49113 р.
 
 
Yamaha YRS-2000
1600 x 501 x 420 мм
61 кг
46138 р.
 
 
Yamaha CD-S2000
138 х 435 х 418 мм
15 кг
43870 р.
 
 
Yamaha YSP-5100
2100 x 212 x 90 мм
11 кг
42693 р.
 
 
Yamaha RX-V2067
435 x 182 x 430 мм
16 кг
41195 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-91   След.  

// 20000.ru / Yamaha
ПРОИЗВОДИТЕЛИ