Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Yamaha 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Yamaha
Цена от до Кол-во:

 Yamaha

 
 
 
Yamaha SPM-K30
1.6 кг
3650 р.
 
 
Yamaha YDS-11
79 x 33.5 x 70 мм
4190 р.
 
 
Yamaha NS-P8900
220 x 345 x 490 мм
7 кг
4992 р.
 
 
Yamaha YST-SW 012
290 х 360 х 303 мм
10 кг
5250 р.
 
 
Yamaha NS-P60
5317 р.
 
 
Yamaha NS-P125
5590 р.
 
 
Yamaha NS-C 444
514 x 190 x 213 мм
7.3кг
5595 р.
 
 
Yamaha DVD-S663
435х51х310 мм
2,6 кг
5890 р.
 
 
Yamaha YST-SW 030
360 х 290 х 300 мм
10 кг
5900 р.
 
 
Yamaha YST-FSW 050
163х350х350 мм
8,5 кг
5990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-91   След.  

// 20000.ru / Yamaha
ПРОИЗВОДИТЕЛИ