Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Yamaha 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Yamaha
Цена от до Кол-во:

 Yamaha

 
 Сабвуферы
 
Yamaha YST-SW 015
280 x 325 x 320 мм
9.2кг
6900 р.
 
 
Yamaha YST-SW 030
360 х 290 х 300 мм
10 кг
5900 р.
 
 
Yamaha YST-SW 215
325 х 280 x 320 мм
9.2 кг
8950 р.
 
 
Yamaha YST-SW 216
340 x 340 x 385 мм
11.2 кг
6390 р.
 
 Системы мультирум
 
Yamaha TSX-70
210 x 110 x 134 мм
1,5 кг
8200 р.
 
 
Yamaha TSX-80
260 x 90,3 x 141 мм
1.2 кг
9190 р.
 
 Тюнеры
 
Yamaha T-S500
435 x 87 x 306 мм
3,2 кг
8300 р.
 
 
Yamaha TX-497 RDS
86 х 435 х 271 мм
3.2 кг
6550 р.
 
 Усилители мощности
 
Yamaha A-S1000
435х137х465 мм
22 кг
40553 р.
 
 
Yamaha A-S2000
138 х 435 х 418 мм
22,7 кг
57673 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-91   След.  

// 20000.ru / Yamaha
ПРОИЗВОДИТЕЛИ