Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Yamaha 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Yamaha
Цена от до Кол-во:

 Yamaha

 
 Комплекты акустики
 
Yamaha NS-555 5.0
24525 р.
 
 
Yamaha NS-777 5.0
27904 р.
 
 
Yamaha NS-P125
5590 р.
 
 
Yamaha NS-P60
5317 р.
 
 
Yamaha NS-P8900
220 x 345 x 490 мм
7 кг
4992 р.
 
 
Yamaha NS-P9002
тыловых АС: 1,9 кг
центральной АС: 3,3 кг
8390 р.
 
 Сабвуферы
 
Yamaha YST-FSW 050
163х350х350 мм
8,5 кг
5990 р.
 
 
Yamaha YST-FSW 100
375х400х157 мм
9 кг
6050 р.
 
 
Yamaha YST-FSW 150
375 х 400 х 157 мм
9 кг
8300 р.
 
 
Yamaha YST-SW 012
290 х 360 х 303 мм
10 кг
5250 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-91   След.  

// 20000.ru / Yamaha
ПРОИЗВОДИТЕЛИ