Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Yamaha 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Yamaha
Цена от до Кол-во:

 Yamaha

 
 Акустические системы
 
Yamaha NS 9502
1140 х 218 x 305 мм
24 кг
13110 р.
 
 
Yamaha NS-125F
1050 х 236 x 236 мм
7,2 кг
8200 р.
 
 
Yamaha NS-333
200 x 320 x 213 мм
5.5кг
7700 р.
 
 
Yamaha NS-50F
880 х 233 x 271 мм
12.5 кг
7973 р.
 
 
Yamaha NS-555
222 x 980 x 345 мм
20кг
14896 р.
 
 
Yamaha NS-7390
210 x 870 x 265 мм
10.2 кг
7600 р.
 
 
Yamaha NS-777
276 x 110 x 390 мм
24.4кг
18744 р.
 
 
Yamaha NS-AW392
171 х 273 х 139 мм
2 кг
6800 р.
 
 
Yamaha NS-AW592
206 х 292 х 171 мм
2,4 кг
7560 р.
 
 
Yamaha NS-AW992
233 x 388 x 209 мм
6 кг
11700 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-91   След.  

// 20000.ru / Yamaha
ПРОИЗВОДИТЕЛИ