Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Yamaha 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Yamaha
Цена от до Кол-во:

 Yamaha

 
 CD-проигрыватели
 
Yamaha CD-C600
435 x 116 x 405 мм
6.2 кг
12201 р.
 
 
Yamaha CD-S1000
137 x 435 x 440 мм
15 кг
38520 р.
 
 
Yamaha CD-S2000
138 х 435 х 418 мм
15 кг
43870 р.
 
 
Yamaha CD-S300
435 x 86 x 260 мм
3,5 кг
9300 р.
 
 
Yamaha CD-S700
435 x 96 x 300 мм
6.2 кг
15904 р.
 
 
Yamaha CDRHD-1500
161 х 435 х 416 мм
8.4 кг
32098 р.
 
 DVD-проигрыватели
 
Yamaha DVD-S663
435х51х310 мм
2,6 кг
5890 р.
 
 Аксессуары
 
Yamaha SPM-K30
1.6 кг
3650 р.
 
 
Yamaha YTS-F500
670 x 1166 x 515 мм
25 кг
18809 р.
 
 
Yamaha YTS-T500
650 x 867 x 398 мм
16 кг
11799 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-91   След.  

// 20000.ru / Yamaha
ПРОИЗВОДИТЕЛИ