Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Yamaha 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Yamaha
Цена от до Кол-во:

 Yamaha

 
 AV-ресиверы, AV-усилители
 
Yamaha RX-V367
435 x 151 x 315 мм
7,5 кг
9800 р.
 
 
Yamaha RX-V467
435 x 151 x 364
8,4 кг
13452 р.
 
 
Yamaha RX-V567
435 x 151 x 364 мм
8,4 кг
16240 р.
 
 
Yamaha RX-V667
435 x 151 x 364 мм
10.5 кг
19195 р.
 
 
Yamaha RX-V767
435 x 171 x 366 мм
11.2 кг
22509 р.
 
 
Yamaha YDS-11
79 x 33.5 x 70 мм
4190 р.
 
 Blu-ray проигрыватели
 
Yamaha BD-S1065
435 x 95 x 317 мм
4,49 кг
10750 р.
 
 
Yamaha BD-S1067
435 x 96 x 316 мм
4.05 кг
15568 р.
 
 
Yamaha BD-S1900
435 x 95 x 317 мм
4,6 кг
16744 р.
 
 
Yamaha BD-S667
435 x 86 x 257 мм
3 кг
10700 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-91   След.  

// 20000.ru / Yamaha
ПРОИЗВОДИТЕЛИ