Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Yamaha 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Yamaha
Цена от до Кол-во:

 Yamaha

 
 AV-ресиверы, AV-усилители
 
Yamaha A-S700
171 х 515 х 151 мм
10.9 кг
19690 р.
 
 
Yamaha DSP-Z11
435 x 211 x 471 мм
35.9 кг
177229 р.
 
 
DSP-Z7
435 х 196 х 441 мм
19,6 кг
92001 р.
 
 
Yamaha RX-397 RDS
151 x 435 x 308 мм
7.4 кг
10390 р.
 
 
Yamaha RX-797 RDS
151 х 435 х 389 мм
9.8 кг
16782 р.
 
 
Yamaha RX-V 3900
435 x 181 x 439 мм
17.4 кг
69301 р.
 
 
Yamaha RX-V1065
435 x 171 x 365 мм
11,1 кг
32155 р.
 
 
Yamaha RX-V1067
435 x 182 x 430 мм
14,7 кг
32635 р.
 
 
Yamaha RX-V2067
435 x 182 x 430 мм
16 кг
41195 р.
 
 
Yamaha RX-V3067
435 x 182 x 430 мм
17 кг
49113 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-91   След.  

// 20000.ru / Yamaha
ПРОИЗВОДИТЕЛИ