Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Wharfedale 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Wharfedale
Цена от до Кол-во:

 Wharfedale

 
 Акустические системы
 
Wharfedale AT-100 GE
210 x 385 х 170 мм
8.2 кг
4200 р.
 
 
Wharfedale AT-Centre GE
455 х 210 х 290 мм
3,1 кг
4000 р.
 
 
Wharfedale Crystal CR-30.1
220 x 140 x 150 мм
2,7 кг
3200 р.
 
 
Wharfedale Crystal CR-30.4
866 x 205 x 240 мм
8960 р.
 
 
Wharfedale Crystal CR-30.5
1000 х 200 х 240 мм
11408 р.
 
 
Wharfedale Crystal CR-30.Cen
170 x 420 x 170 мм
3,1 кг
3200 р.
 
 
Wharfedale Diamond 10 CC
330 х 128 х 130 мм
6112 р.
 
 
Wharfedale Diamond 10 CM
515 х 231 х 265 мм
10992 р.
 
 
Wharfedale Diamond 10 CS
400 х 197 х 233 мм
7968 р.
 
 
Wharfedale Diamond 10 surround
185 х 236 х 117 мм
5680 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-57   След.  

// 20000.ru / Wharfedale
ПРОИЗВОДИТЕЛИ