Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Усилители мощности 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Усилители мощности
Цена от до Кол-во:

 Усилители мощности

 
 Anthem
 
Anthem Statement P5
490 х 238 х 572 мм
59 кг
374900 р.
 
 Arcam
 
Arcam FMJ P38
430 х 100 х 370 мм
9.5 кг
57000 р.
 
 
Arcam FMJ P777
430 × 450 × 180 мм
37.2 кг
200000 р.
 
 Audio Physic
 
Audio Physic AP MONO
745114 р.
 
 B&W
 
B&W SA1000 MkII
100 х 430 х 322 мм
6.45 кг
120200 р.
 
 
B&W SA250 MkII
435 x 100 x 322 мм
5.4 кг
85100 р.
 
 Cerwin-Vega
 
Cerwin-Vega CXA-10
482 X 88 X 420 мм
20,7 кг
44900 р.
 
 
Cerwin-Vega CXA-8
482 X 88 X 420 мм
18 кг
37900 р.
 
 Cyrus
 
Cyrus 6 Power
73 x 215 x 360 (мм)
4.6 кг
38000 р.
 
 
Cyrus 8 Power
73 x 215 x 360 (мм)
4.6 кг
64000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-65   След.  

// 20000.ru / Усилители мощности
ПРОИЗВОДИТЕЛИ