Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Triangle 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Triangle
Цена от до Кол-во:

 Triangle

 
 Акустические системы
 
Triangle Titus Ex
365х180х295 мм
6.5 кг
36380 р.
 
 
Triangle Trio
233 x 465 x 372 мм
10 кг
98600 р.
 
 
Triangle Voce Ex
535 x 190 x 310 мм
22 кг
26180 р.
 
 
Triangle Voce Genese
580 x 260 x 380 мм
15 кг
52700 р.
 
 
Triangle Voce SW2
250 x 600 x 375 мм
19 кг
147900 р.
 
 Комплекты акустики
 
Triangle Galaxy 2 5.1
130 x 200 x 130 мм
2,6 кг
108120 р.
 
 
Triangle Galaxy 2 Hi-Fi
130 x 200 x 130 мм
2,6 кг
62900 р.
 
 Сабвуферы
 
Triangle Meteor 0.1
370 х 320 х 340 мм
14.5 кг
31450 р.
 
 
Triangle Meteor 0.5
380 x 430 x 423 мм
21 кг
62900 р.
 
1-10  11-20  21-29   Показать все 

// 20000.ru / Triangle
ПРОИЗВОДИТЕЛИ