Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Triangle 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Triangle
Цена от до Кол-во:

 Triangle

 
 Акустические системы
 
Triangle Duetto SW2
350 x 460 x 253 мм
16 кг
244800 р.
 
 
Triangle Galaxy 2 One
130 x 200 x 130 мм
2,6 кг
15300 р.
 
 
Triangle Grand Concert SW2
846x236x177 мм
220 кг
1000000 р.
 
 
Triangle Heyda Ex
190 x 320 x 130 мм
11 кг
36380 р.
 
 
Triangle IC 16
351x250x90
2 кг
15300 р.
 
 
Triangle IW 12
350x250x90
4 кг
18020 р.
 
 
Triangle IW 16
400x300x90 мм
4,5 кг
23120 р.
 
 
Triangle Lyrr
233 x 1270 x 372 мм
30 кг
227800 р.
 
 
Triangle Quartet
233 x 1170 x 372 мм
26 кг
166600 р.
 
 
Triangle Quatuor SW2
1338x423x371 мм
45 кг
714000 р.
 
1-10  11-20  21-29   След.   Показать все 

// 20000.ru / Triangle
ПРОИЗВОДИТЕЛИ