Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Тюнеры 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Тюнеры
Цена от до Кол-во:

 Тюнеры

 
 Cyrus
 
Cyrus DAB 8.0
75 x 215 x 365 мм
2,4 кг
43000 р.
 
 
fm6
75 х 215 х 365 мм
2,5 кг
34000 р.
 
 Exposure
 
Exposure 2010s2 Tuner
440 х 90 х 300 мм
5 кг
34500 р.
 
 Harman/Kardon
 
Harman/Kardon TU 980
440х63x334мм мм
3.4 кг
15990 р.
 
 Magnat
 
Magnat MT 420
430 x 76 x 287 мм
4.2 кг
11500 р.
 
 McIntosh
 
McIntosh MR87
152 х 445 х 467 мм
11.6 кг
275500 р.
 
 Onkyo
 
Onkyo T 4030
17990 р.
 
 
Onkyo T 4070
435 x 100 x 306.7 мм
5.8 кг
99990 р.
 
 Primare
 
Primare T 23
430 x 385 x 100 мм
8.5 кг
35840 р.
 
 Roksan
 
Roksan Caspian Tuner
432x80x350
69000 р.
 
1-10  11-15   След.   Показать все 

// 20000.ru / Тюнеры
ПРОИЗВОДИТЕЛИ