Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Teac 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Teac
Цена от до Кол-во:

 Teac

 
 
 
Teac AI-3000
435 x 230 x 520 мм
31.3 кг
112000 р.
 
 
Teac CD-3000
435 x 116 x 371 мм
10.3 кг
77000 р.
 
 
Teac AI-2000
435 x 154 x 403 мм
14 кг
50000 р.
 
 
Teac CD-2000
435 x 116 x 366 мм
7.2 кг
42000 р.
 
 
Teac AI-1000
435 x 116 x 403 мм
10 кг
35000 р.
 
 
Teac HA-501
290 x 81 x 244 мм
4.1 кг
31500 р.
 
 
Teac PD-501HR
290 x 81 x 244 мм
4.2 кг
31500 р.
 
 
Teac AI-501DA
290 x 81 x 264 мм
31500 р.
 
 
Teac UD-501
290 x 81.2 x 244мм
4.0 кг
31500 р.
 
 
Teac CD-1000
435 x 116 x 366 мм
7.2 кг
31000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-32   След.   Показать все 

// 20000.ru / Teac
ПРОИЗВОДИТЕЛИ