Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Tannoy 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Tannoy
Цена от до Кол-во:

 Tannoy

 
 
 
Tannoy Revolution XT 8F
317 x 1080 x 345 мм
19.9 кг
209990 р.
 
 
Tannoy Precision 6.2
310 х 1000 х 283 мм
18,4 кг
199990 р.
 
 
Tannoy Revolution XT 6F
269 x 1005 x 317 мм
16,3 кг
159990 р.
 
 
Tannoy Tannoy Precision 6.1
224 х 330 х 257 мм
7,3 кг
98990 р.
 
 
Tannoy System HTS 101
89990 р.
 
 
Tannoy Revolution XT 6
221 x 400 x 302 мм
7,5 кг
87990 р.
 
 
Tannoy Mercury 7.4
955 x 314.3 x 308 мм
15 кг
79990 р.
 
 
Tannoy iw 6TDC
209 x 320 x 104 мм
3.5 кг
78990 р.
 
 
Tannoy Revolution XT Mini
152 x 272 x 199 мм
3.7 кг
63990 р.
 
 
Tannoy TS2.12 SUB
440 x 430 x 378 мм
18.2 кг
59990 р.
 
1-10  11-20  21-24   След.   Показать все 

// 20000.ru / Tannoy
ПРОИЗВОДИТЕЛИ