Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Tannoy 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Tannoy
Цена от до Кол-во:

 Tannoy

 
 Акустические системы
 
Tannoy Mercury iC6
227 x 227 x 77 мм
1.4 кг
25990 р.
 
 
Tannoy Precision 6.2
310 х 1000 х 283 мм
18,4 кг
199990 р.
 
 
Tannoy Revolution XT 6
221 x 400 x 302 мм
7,5 кг
87990 р.
 
 
Tannoy Revolution XT 6F
269 x 1005 x 317 мм
16,3 кг
159990 р.
 
 
Tannoy Revolution XT 8F
317 x 1080 x 345 мм
19.9 кг
209990 р.
 
 
Tannoy Revolution XT C
450 х 177 х 206 мм
7,9 кг
45990 р.
 
 
Tannoy Revolution XT Mini
152 x 272 x 199 мм
3.7 кг
63990 р.
 
 
Tannoy Satellite TFX
96 х 131 х 100 мм
0.8 кг
6490 р.
 
 
Tannoy Tannoy Precision 6.1
224 х 330 х 257 мм
7,3 кг
98990 р.
 
 Комплекты акустики
 
Tannoy System HTS 101
89990 р.
 
1-10  11-20  21-24   След.   Показать все 

// 20000.ru / Tannoy
ПРОИЗВОДИТЕЛИ