Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Tannoy 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Tannoy
Цена от до Кол-во:

 Tannoy

 
 Акустические системы
 
Tannoy Arena Highline 300 LCR
590 x 109 x 101 мм
5 кг
44990 р.
 
 
Tannoy Arena Highline 500 LCR
593 x 149 x 124 мм
6,5 кг
49990 р.
 
 
Tannoy iw 4DC
Монтажный размер 206 х 135 х 84 мм
2.6 кг
34990 р.
 
 
Tannoy iw 6DS
209 x 320 x 93 мм
43990 р.
 
 
Tannoy iw 6TDC
209 x 320 x 104 мм
3.5 кг
78990 р.
 
 
Tannoy Mercury 7.1
270 x 160 x 194.7 мм
2,7 кг
27990 р.
 
 
Tannoy Mercury 7.2
292 x 193 x 266.4 мм
5 кг
34990 р.
 
 
Tannoy Mercury 7.4
955 x 314.3 x 308 мм
15 кг
79990 р.
 
 
Tannoy Mercury 7C
160 x 420 x 167.3 мм
4.4 кг
21490 р.
 
 
Tannoy Mercury iC5
202 x 202 x 68 мм
1.1 кг
19990 р.
 
1-10  11-20  21-24   След.   Показать все 

// 20000.ru / Tannoy
ПРОИЗВОДИТЕЛИ