Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Sunfire 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Sunfire
Цена от до Кол-во:

 Sunfire

 
 
 
Sunfire SRS210R
1130 x 362 x 89 мм
29,5 кг
247300 р.
 
 
Sunfire XTEQ12
356 x 343 x 330 мм
26.8 кг
222200 р.
 
 
Sunfire XTEQ10
324 x 292 x 279 мм
24.8 кг
176800 р.
 
 
Sunfire XTEQ8
314 x 267 x 270 мм
19.4 кг
151500 р.
 
 
Sunfire SRA2700EQ230
431 x 44 x 381 мм
8.35 кг
148300 р.
 
 
Sunfire XTATM265230 Atmos
226 x 216 x 257 мм
14.5 кг
128900 р.
 
 
Sunfire CRW3C
825 х 195 х 104 мм
11.1 кг
125900 р.
 
 
Sunfire HRSIW8 Amplifer
432 х 44 x 284 мм
8 кг
123300 р.
 
 
Sunfire HRS12230
343 x 343 x 343 мм
17.2 кг
116300 р.
 
 
Sunfire CRS3C
635 x 147 x 95 мм
8.98 кг
113300 р.
 
1-10  11-20  21-25   След.   Показать все 

// 20000.ru / Sunfire
ПРОИЗВОДИТЕЛИ