Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Sunfire 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Sunfire
Цена от до Кол-во:

 Sunfire

 
 
 
Sunfire HRSSTAND
292 х 1125 х 287 мм
5,4 кг
31170 р.
 
 
Sunfire HRSSAT4
138 x 203 x 152 мм
3.1 кг
39840 р.
 
 
Sunfire SDS8230
298 x 349 x 316 мм
9.1 кг
43460 р.
 
 
Sunfire HRSSAT4BIP
255 x 172 x 111 мм
3.2 кг
45570 р.
 
 
Sunfire HRSSAT4C
138 x 335 x 152 мм
5.4 кг
54970 р.
 
 
Sunfire CRMSTAND
55800 р.
 
 
Sunfire SDS10230
384 x 336 x 355 мм
15.4 кг
55880 р.
 
 
Sunfire SDS12230
423 x 370 x 394 мм
68300 р.
 
 
Sunfire CRW2
200 x 587 x 103 мм
6.8 кг
71660 р.
 
 
Sunfire HRSIW8 Cabinet In-Wall
625 x 306 x 95 мм
12.46 кг
78300 р.
 
1-10  11-20  21-25   След.   Показать все 

// 20000.ru / Sunfire
ПРОИЗВОДИТЕЛИ