Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Sunfire 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Sunfire
Цена от до Кол-во:

 Sunfire

 
 Сабвуферы
 
Sunfire XTEQ10
324 x 292 x 279 мм
24.8 кг
176800 р.
 
 
Sunfire XTEQ12
356 x 343 x 330 мм
26.8 кг
222200 р.
 
 
Sunfire XTEQ8
314 x 267 x 270 мм
19.4 кг
151500 р.
 
 Усилители мощности
 
Sunfire HRSIW8 Amplifer
432 х 44 x 284 мм
8 кг
123300 р.
 
 
Sunfire SRA2700EQ230
431 x 44 x 381 мм
8.35 кг
148300 р.
 
1-10  11-20  21-25   Показать все 

// 20000.ru / Sunfire
ПРОИЗВОДИТЕЛИ