Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Sunfire 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Sunfire
Цена от до Кол-во:

 Sunfire

 
 Акустические системы
 
Sunfire HRSSAT4BIP
255 x 172 x 111 мм
3.2 кг
45570 р.
 
 
Sunfire HRSSAT4C
138 x 335 x 152 мм
5.4 кг
54970 р.
 
 Сабвуферы
 
Sunfire HRS10230
292 x 292 x 292 мм
15.4 кг
107600 р.
 
 
Sunfire HRS12230
343 x 343 x 343 мм
17.2 кг
116300 р.
 
 
Sunfire HRS8230
254 x 254 x 254 мм
12.7 кг
91400 р.
 
 
Sunfire SDS10230
384 x 336 x 355 мм
15.4 кг
55880 р.
 
 
Sunfire SDS12230
423 x 370 x 394 мм
68300 р.
 
 
Sunfire SDS8230
298 x 349 x 316 мм
9.1 кг
43460 р.
 
 
Sunfire SRS210R
1130 x 362 x 89 мм
29,5 кг
247300 р.
 
 
Sunfire XTATM265230 Atmos
226 x 216 x 257 мм
14.5 кг
128900 р.
 
1-10  11-20  21-25   След.   Показать все 

// 20000.ru / Sunfire
ПРОИЗВОДИТЕЛИ