Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Sunfire 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Sunfire
Цена от до Кол-во:

 Sunfire

 
 Аксессуары
 
Sunfire CRMSTAND
55800 р.
 
 
Sunfire HRSSTAND
292 х 1125 х 287 мм
5,4 кг
31170 р.
 
 Акустические системы
 
Sunfire CRM2
140 x 210 x 153 мм
4.1 кг
78340 р.
 
 
Sunfire CRM2BIP
309 х 210 х 108 мм
3,6 кг
94000 р.
 
 
Sunfire CRS3C
635 x 147 x 95 мм
8.98 кг
113300 р.
 
 
Sunfire CRW2
200 x 587 x 103 мм
6.8 кг
71660 р.
 
 
Sunfire CRW2C
200 х 587 х 103 мм
6.8 кг
87800 р.
 
 
Sunfire CRW3C
825 х 195 х 104 мм
11.1 кг
125900 р.
 
 
Sunfire HRSIW8 Cabinet In-Wall
625 x 306 x 95 мм
12.46 кг
78300 р.
 
 
Sunfire HRSSAT4
138 x 203 x 152 мм
3.1 кг
39840 р.
 
 
Sunfire HRSSAT4BIP
255 x 172 x 111 мм
3.2 кг
45570 р.
 
 
Sunfire HRSSAT4C
138 x 335 x 152 мм
5.4 кг
54970 р.
 
 Сабвуферы
 
Sunfire HRS10230
292 x 292 x 292 мм
15.4 кг
107600 р.
 
 
Sunfire HRS12230
343 x 343 x 343 мм
17.2 кг
116300 р.
 
 
Sunfire HRS8230
254 x 254 x 254 мм
12.7 кг
91400 р.
 
 
Sunfire SDS10230
384 x 336 x 355 мм
15.4 кг
55880 р.
 
 
Sunfire SDS12230
423 x 370 x 394 мм
68300 р.
 
 
Sunfire SDS8230
298 x 349 x 316 мм
9.1 кг
43460 р.
 
 
Sunfire SRS210R
1130 x 362 x 89 мм
29,5 кг
247300 р.
 
 
Sunfire XTATM265230 Atmos
226 x 216 x 257 мм
14.5 кг
128900 р.
 
 
Sunfire XTEQ10
324 x 292 x 279 мм
24.8 кг
176800 р.
 
 
Sunfire XTEQ12
356 x 343 x 330 мм
26.8 кг
222200 р.
 
 
Sunfire XTEQ8
314 x 267 x 270 мм
19.4 кг
151500 р.
 
 Усилители мощности
 
Sunfire HRSIW8 Amplifer
432 х 44 x 284 мм
8 кг
123300 р.
 
 
Sunfire SRA2700EQ230
431 x 44 x 381 мм
8.35 кг
148300 р.
 

// 20000.ru / Sunfire
ПРОИЗВОДИТЕЛИ