Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Sunfire 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Sunfire
Цена от до Кол-во:

 Sunfire

 
 Аксессуары
 
Sunfire CRMSTAND
55800 р.
 
 
Sunfire HRSSTAND
292 х 1125 х 287 мм
5,4 кг
31170 р.
 
 Акустические системы
 
Sunfire CRM2
140 x 210 x 153 мм
4.1 кг
78340 р.
 
 
Sunfire CRM2BIP
309 х 210 х 108 мм
3,6 кг
94000 р.
 
 
Sunfire CRS3C
635 x 147 x 95 мм
8.98 кг
113300 р.
 
 
Sunfire CRW2
200 x 587 x 103 мм
6.8 кг
71660 р.
 
 
Sunfire CRW2C
200 х 587 х 103 мм
6.8 кг
87800 р.
 
 
Sunfire CRW3C
825 х 195 х 104 мм
11.1 кг
125900 р.
 
 
Sunfire HRSIW8 Cabinet In-Wall
625 x 306 x 95 мм
12.46 кг
78300 р.
 
 
Sunfire HRSSAT4
138 x 203 x 152 мм
3.1 кг
39840 р.
 
1-10  11-20  21-25   След.   Показать все 

// 20000.ru / Sunfire
ПРОИЗВОДИТЕЛИ