Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. SpeakerCraft 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / SpeakerCraft
Цена от до Кол-во:

 SpeakerCraft

 
 
 
SpeakerCraft BB2125
133 x 432 x 368 мм
13,6 кг
90000 р.
 
 
1
393,7 х 463,6 х 412,8 мм
85500 р.
 
 
SpeakerCraft AIM Wide Five
291 x 165 мм
81000 р.
 
 
SpeakerCraft Profile AIM8 Five
303 x 303 x 140 мм
76875 р.
 
 
303 х 303 х 140 мм
67500 р.
 
 
SpeakerCraft Mode Free
89 x 67 x 32 мм
63750 р.
 
 
SpeakerCraft AIM Wide Three
291 x 165 мм
55500 р.
 
 
1
224 х 311 х 78 мм
55500 р.
 
 
SpeakerCraft Profile AIM8 Three
303 x 303 x 152 мм
46500 р.
 
 
SpeakerCraft Profile AIM 8 DT Three
291 мм x 147 мм
45000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-59   След.  

// 20000.ru / SpeakerCraft
ПРОИЗВОДИТЕЛИ