Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. SpeakerCraft 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / SpeakerCraft
Цена от до Кол-во:

 SpeakerCraft

 
 Акустические системы
 
1
303 x 303 x 152 мм
39750 р.
 
 
1
303 х 303 х 140 мм
32625 р.
 
 
SpeakerCraft AIM 8DT Zero
Посадочный размер 248 мм
22500 р.
 
 
1
12 кг
20250 р.
 
 
1
455 x 695 x 655 мм
18,6 кг
40875 р.
 
 
SpeakerCraft AIM Wide Five
291 x 165 мм
81000 р.
 
 
SpeakerCraft AIM Wide One
291 x 165 мм
28125 р.
 
 
SpeakerCraft AIM Wide Three
291 x 165 мм
55500 р.
 
 
1
12540 р.
 
 
1
303 x 248 x 114 мм
23250 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-59   След.  

// 20000.ru / SpeakerCraft
ПРОИЗВОДИТЕЛИ