Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. SpeakerCraft 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / SpeakerCraft
Цена от до Кол-во:

 SpeakerCraft

 
 Акустические системы
 
SpeakerCraft AccuFit CRS 7 One
251 x 70 мм
19500 р.
 
 
SpeakerCraft AccuFit CRS 7 Three
251 x 70 мм
36750 р.
 
 
SpeakerCraft AccuFit DT7 Three
251 x 70 мм
28500 р.
 
 
SpeakerCraft AccuFit IW7 Three
251 х 368 x 70 мм
32625 р.
 
 
SpeakerCraft AccuFit Ultra Slim One
252 x 51 мм
28500 р.
 
 
SpeakerCraft AccuFit Ultra Slim Three
252 x 51 мм
36000 р.
 
 
1
15000 р.
 
 
1
250,5 х 250,8 х 130,2 мм
18000 р.
 
 
SpeakerCraft AIM 7 Five
Диаметр: 250.825 мм
Глубина: 130.175 мм
38250 р.
 
 
303 х 303 х 140 мм
67500 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-59   След.  

// 20000.ru / SpeakerCraft
ПРОИЗВОДИТЕЛИ