Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Sherwood 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Sherwood
Цена от до Кол-во:

 Sherwood

 
 
 
Sherwood TX-5090RDS
440x80x245
2.9 кг
13065 р.
 
 
Sherwood AX-4103R
440x141x330 мм
8.5 кг
13400 р.
 
 
Sherwood CD-5090R
440х95х250 мм
3.5 кг
13400 р.
 
 
Sherwood RX-4109
441 х 127 х 330 мм
16750 р.
 
 
Sherwood CDC-5090R
440 х 112 х 388
5.7 кг
17755 р.
 
 
Sherwood PM-9805
450 х 350 х 139 мм
7 кг
18760 р.
 
 
Sherwood AX-5103R
440x146x330 мм
9 кг
18760 р.
 
 
Sherwood RX-5700
138 х 440 х 332 мм
9.5 кг
20100 р.
 
 
Sherwood CD-772
129 х 440 х 355 мм
7.4 кг
21105 р.
 
 
Sherwood PM-9901
160 x 450 x 360 мм
9.5 кг
25460 р.
 
1-10  11-16   След.   Показать все 

// 20000.ru / Sherwood
ПРОИЗВОДИТЕЛИ