Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Сабвуферы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Сабвуферы
Цена от до Кол-во:

 Сабвуферы

 
 
 
Genelec 7073AP
524 x 1440 x 558 мм
120 кг
714621 р.
 
 
Genelec HTS6PM
1440 х524 х 558 мм
128 кг
702025 р.
 
 
Genelec 7271APM
755 x 803 x 490 мм
82 кг
506050 р.
 
 
Genelec 7071AP
755 x 803 x 490 мм
81
460155 р.
 
 
Paradigm Signature SUB 2
604 x 622 x 578 мм
106 кг
435000 р.
 
 
1040х432х790 мм
63 кг
384000 р.
 
 
B&W ASW DB1
460 x 490 x 410 мм
50 кг
370000 р.
 
 
Genelec 7270APM
555x625x490 мм
51 кг
335267 р.
 
 
Mordaunt-Short Performance 9
500 x 500 x 500 мм
40 кг
316038 р.
 
 
Genelec 7070AP
625 x 555 x 490 мм
50 кг
305452 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-204   След.  

// 20000.ru / Сабвуферы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ