Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Сабвуферы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Сабвуферы
Цена от до Кол-во:

 Сабвуферы

 
 
 
Yamaha YST-SW 012
290 х 360 х 303 мм
10 кг
5250 р.
 
 
Yamaha YST-SW 030
360 х 290 х 300 мм
10 кг
5900 р.
 
 
Yamaha YST-FSW 050
163х350х350 мм
8,5 кг
5990 р.
 
 
Yamaha YST-FSW 100
375х400х157 мм
9 кг
6050 р.
 
 
Yamaha YST-SW 216
340 x 340 x 385 мм
11.2 кг
6390 р.
 
 
Cambridge Audio Sirocco S80
325 х 230 х 345 мм
8,25 кг
6699 р.
 
 
Yamaha YST-SW 015
280 x 325 x 320 мм
9.2кг
6900 р.
 
 
Paradigm PCS-80SQ
214 x 214 x 100 мм
Монтажный размер: 191 x 191 x 100 мм
1.7 кг
7900 р.
 
 
Magnat Monitor Supreme Sub 201A
265 x 365 x 345 мм
9.5 кг
8091 р.
 
 
Yamaha YST-FSW 150
375 х 400 х 157 мм
9 кг
8300 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-204   След.  

// 20000.ru / Сабвуферы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ