Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Сабвуферы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Сабвуферы
Цена от до Кол-во:

 Сабвуферы

 
 Heco
 
Heco Celan XT Sub 32 A
414 x 580 x 470 мм
34.5 кг
42990 р.
 
 
Heco Metas XT Sub 251 A
310 х 470 х 400 мм
29990 р.
 
 
Heco Victa Sub 251A
320 x 425 x 405 мм
11990 р.
 
 Jamo
 
Jamo C 80 SUB
447 x 390 x 432 мм
25 кг
52548 р.
 
 
1
55613 р.
 
 
Jamo SUB 250
325 х 267 х 469 мм
13 кг
11820 р.
 
 
Jamo SUB 800
431 x 601 x 664 мм
4,6 кг.
18750 р.
 
 JBL
 
JBL ES250PW
400 x 502 x 428 мм
19.5 кг
21990 р.
 
 
465 х 254 мм
7.7 кг
10990 р.
 
 
JBL Loft SP150
320 х 380 х 360 мм
15.5 кг
11990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-204   След.  

// 20000.ru / Сабвуферы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ