Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Сабвуферы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Сабвуферы
Цена от до Кол-во:

 Сабвуферы

 
 Genelec
 
Genelec 7270APM
555x625x490 мм
51 кг
335267 р.
 
 
Genelec 7271APM
755 x 803 x 490 мм
82 кг
506050 р.
 
 
Genelec F One
251 x 305 x 251 мм
6.3 кг
60550 р.
 
 
Genelec F Two
9.8 кг
123614 р.
 
 
Genelec HTS3B
433 x 398 x 400 мм
28 кг
228269 р.
 
 
Genelec HTS4B
433 x 398 x 400 мм
28 кг
267397 р.
 
 
Genelec HTS6PM
1440 х524 х 558 мм
128 кг
702025 р.
 
 Harman/Kardon
 
Harman/Kardon HKTS 210SUB
267 x 353 x 267 мм
9 кг
12490 р.
 
 
Harman/Kardon HKTS 220SUB
267 x 353 x 267 мм
9 кг
15990 р.
 
 Heco
 
1
300 x 470 x 400 мм
31990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-204   След.  

// 20000.ru / Сабвуферы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ