Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Сабвуферы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Сабвуферы
Цена от до Кол-во:

 Сабвуферы

 
 Elac
 
Elac SUB 111.2 ESP
400 х 257 х 380 мм
13 кг
21900 р.
 
 
Elac SUB 2040 ESP
257 x 410 x 358 мм
17.7 кг
39000 р.
 
 
Elac SUB 2080 D
330 х 528 х 400 мм
35 кг
135000 р.
 
 
Elac SUB 50 ESP
450 х 325 х 370 мм
18 кг
18900 р.
 
 Genelec
 
Genelec 7050BP
319 х 350 х 410
18 кг
114570 р.
 
 
Genelec 7060BP
527 х 462 х363 мм
26 кг
221636 р.
 
 
Genelec 7070AP
625 x 555 x 490 мм
50 кг
305452 р.
 
 
Genelec 7071AP
755 x 803 x 490 мм
81
460155 р.
 
 
Genelec 7073AP
524 x 1440 x 558 мм
120 кг
714621 р.
 
 
Genelec 7260APM
527 x 462 x 363 мм
27 кг
253126 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-204   След.  

// 20000.ru / Сабвуферы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ