Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Сабвуферы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Сабвуферы
Цена от до Кол-во:

 Сабвуферы

 
 Dali
 
Dali Fazon Sub 1
255 X 230 X 255 мм
7.5 кг
29990 р.
 
 
Dali Sub E 9 F
288 x 307 x 311 мм
11 кг
39990 р.
 
 
Dali Sub E-12 F
340 x 370 x 380 мм
14.7 кг
49990 р.
 
 
Dali Sub K-14
396 x 429 x 428 мм
26.4 кг
99990 р.
 
 
Dali Sub M-10 D
340 x 370 x 340 мм
20,5 кг
190000 р.
 
 
Dali Sub P-10 Dss
210000 р.
 
 Dynaudio
 
Dynaudio Sub 250
294 x 289 x 318 мм
10 кг
37800 р.
 
 
32x33.8x46.6
19.1кг
61740 р.
 
 
36x37.8x56.8
30.6кг
86100 р.
 
 
Dynaudio Sub MC250
289 x 294 x 318
10 кг
23100 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-204   След.  

// 20000.ru / Сабвуферы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ