Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Сабвуферы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Сабвуферы
Цена от до Кол-во:

 Сабвуферы

 
 Canton
 
Canton SUB 80
275 x 385 x 400 мм
12 кг
60990 р.
 
 
Canton SUB 800 R
275 x 385 x 400 мм
13.3 кг
99990 р.
 
 
Canton Vento SUB 850 R
380 x 520 x 510 мм
32,5 кг
199990 р.
 
 Ceratec
 
Ceratec Veto
470x190(250)x290(350) мм
16 кг
90000 р.
 
 
Ceratec VITA III Glass
29 кг
255000 р.
 
 Cerwin-Vega
 
Cerwin-Vega CVHF-A18S
653 x 534 x 602 мм
57 кг
64900 р.
 
 
Cerwin-Vega CVHFA21S
610 х 803 х 592 мм
88,3 кг
99900 р.
 
 
Cerwin-Vega VE-28SX
528 х 249 х 588 мм
14.51 кг
18900 р.
 
 
Cerwin-Vega XLS-12S
350 x 460 x 520 мм
21,7 кг
27900 р.
 
 
Cerwin-Vega XLS-15S
430 х 610 х 580 мм
30,8 кг
33900 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-204   След.  

// 20000.ru / Сабвуферы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ