Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Сабвуферы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Сабвуферы
Цена от до Кол-во:

 Сабвуферы

 
 B&W
 
B&W PV1D
270 x 342 x 358 мм
18.7 кг
127100 р.
 
 Cambridge Audio
 
Cambridge Audio Minx X200
219 x 210 x 222 мм
5 кг
17900 р.
 
 
Cambridge Audio Minx X300
311 x 266 x 278 мм
7,5 кг
24475 р.
 
 
Cambridge Audio Sirocco S80
325 х 230 х 345 мм
8,25 кг
6699 р.
 
 Canton
 
Canton ASF 75
430x155x410 мм
9.2 кг
34990 р.
 
 
Canton Sub 12.2
360 x 475 x 500 мм
23.6 кг
80990 р.
 
 
Canton Sub 6.2
250 x 355 x 370 мм
250x355x370 мм
38990 р.
 
 
Canton SUB 600
270 x 335 x 290 мм
9 кг
49990 р.
 
 
Canton SUB 650
360 х 480 х 500 мм
23.5 кг
130990 р.
 
 
Canton Sub 8.2
275 x 385 x 400 мм
11.8 кг
49990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-204   След.  

// 20000.ru / Сабвуферы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ