Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Сабвуферы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Сабвуферы
Цена от до Кол-во:

 Сабвуферы

 
 Audio Physic
 
Audio Physic Luna
625 х 260 х 390 мм
26 кг
127400 р.
 
 
Audio Physic Minos
730 х 470 х 470 мм
45 кг
245589 р.
 
 
Audio Physic RHEA II
405 х 415 х 510 мм
40 кг
231168 р.
 
 
Audio Physic Yara II Sub
320 x 320 x 390 мм
16.5 кг
53626 р.
 
 
Audio Physic Yara Subwoofer
340 x 340 x 390 мм
16,5 кг
71630 р.
 
 B&W
 
B&W ASW 10CM S2
325 x 325 x 362 мм
15.5 кг
136300 р.
 
 
B&W ASW DB1
460 x 490 x 410 мм
50 кг
370000 р.
 
 
B&W ASW608
260 х260 х330 мм
8,85 кг
37150 р.
 
 
B&W ASW610
310 x 310 x 375 мм
12.5 кг
49110 р.
 
 
B&W ASW610XP
310 x 310 x 375 мм
15.5 кг
102100 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-204   След.  

// 20000.ru / Сабвуферы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ