Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Сабвуферы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Сабвуферы
Цена от до Кол-во:

 Сабвуферы

 
 Triangle
 
Triangle Meteor 0.1
370 х 320 х 340 мм
14.5 кг
31450 р.
 
 
Triangle Meteor 0.5
380 x 430 x 423 мм
21 кг
62900 р.
 
 Velodyne
 
Velodyne EQ-Max 10
425 x 387 x 431мм
53000 р.
 
 
Velodyne EQ-Max 12
416 x 454 x 457 мм
59000 р.
 
 
1
324 x 349 x 366 мм
1 кг
31000 р.
 
 
1
366 x 391 x 455 мм
16,3 кг
39000 р.
 
 
Velodyne Impact 6.5
254 x 305 x 254 мм
9 кг
39000 р.
 
 
1
730 x 355,6 x 85,7 мм
19,5 кг
136000 р.
 
 
Velodyne SPL-800I
270 x 260 x 330 мм
15 кг
71000 р.
 
 
Velodyne Wi-Q 12
416 х 468 x 450 мм
78000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-204   След.  

// 20000.ru / Сабвуферы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ