Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Сабвуферы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Сабвуферы
Цена от до Кол-во:

 Сабвуферы

 
 Sunfire
 
Sunfire SRS210R
1130 x 362 x 89 мм
29,5 кг
247300 р.
 
 
Sunfire XTATM265230 Atmos
226 x 216 x 257 мм
14.5 кг
128900 р.
 
 
Sunfire XTEQ10
324 x 292 x 279 мм
24.8 кг
176800 р.
 
 
Sunfire XTEQ12
356 x 343 x 330 мм
26.8 кг
222200 р.
 
 
Sunfire XTEQ8
314 x 267 x 270 мм
19.4 кг
151500 р.
 
 System Audio
 
35x35x35
38990 р.
 
 
35x35x35
48990 р.
 
 Tannoy
 
Tannoy TS2.10 SUB
390 x 380 x 328 мм
14,5 кг
48990 р.
 
 
Tannoy TS2.12 SUB
440 x 430 x 378 мм
18.2 кг
59990 р.
 
 
Tannoy TS2.8 SUB
320 x 324 x 270
8,6 кг
45990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-204   След.  

// 20000.ru / Сабвуферы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ