Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Сабвуферы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Сабвуферы
Цена от до Кол-во:

 Сабвуферы

 
 Quadral
 
Quadral SUB 88 DV aktiv
395 x 319 x 400 мм
14,8 кг
26000 р.
 
 
Quadral Sub Orkus
472 x 390 x 560 мм
31,6 кг
65000 р.
 
 Revel
 
Revel Concerta B120
400 x 450 x 356 мм
23.3 кг
80253 р.
 
 SpeakerCraft
 
1
300 х 300 х 95 мм
33000 р.
 
 Sunfire
 
Sunfire HRS10230
292 x 292 x 292 мм
15.4 кг
107600 р.
 
 
Sunfire HRS12230
343 x 343 x 343 мм
17.2 кг
116300 р.
 
 
Sunfire HRS8230
254 x 254 x 254 мм
12.7 кг
91400 р.
 
 
Sunfire SDS10230
384 x 336 x 355 мм
15.4 кг
55880 р.
 
 
Sunfire SDS12230
423 x 370 x 394 мм
68300 р.
 
 
Sunfire SDS8230
298 x 349 x 316 мм
9.1 кг
43460 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-204   След.  

// 20000.ru / Сабвуферы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ