Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Сабвуферы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Сабвуферы
Цена от до Кол-во:

 Сабвуферы

 
 Paradigm
 
Paradigm SUB 15 v.5
495 x 495 x 559 мм
46.7 кг
112900 р.
 
 
Paradigm UltraCube 10
328 x 291 x 291 мм
13.3 кг
40900 р.
 
 
Paradigm UltraCube 12
356 х 381 х 356 мм
16,3 кг
46900 р.
 
 PMC
 
510х630х350 мм
40 кг
94000 р.
 
 
550х200х545 мм
17,5 кг
127000 р.
 
 
550х200х545 мм
17,5 кг
125000 р.
 
 
870х380х535
39 кг
256000 р.
 
 
1040х432х790 мм
63 кг
384000 р.
 
 ProAC
 
38x43.1x38
20кг
70500 р.
 
 Quadral
 
Quadral SUB 400 DV
429 x 305 x 400 мм
21,2 кг
45000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-204   След.  

// 20000.ru / Сабвуферы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ