Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Сабвуферы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Сабвуферы
Цена от до Кол-во:

 Сабвуферы

 
 Onkyo
 
Onkyo SKW 770
275 x 507 x 411 мм
11.6 кг
14990 р.
 
 Paradigm
 
Paradigm Cinema Sub
322 х 342 х 322 мм
9,7 кг
14490 р.
 
 
Paradigm DSP 3100
413 х 311 x 425мм
18,1 кг
25900 р.
 
 
Paradigm DSP 3200
356 x 464 x 495 мм
24,5 кг
32900 р.
 
 
Paradigm Millenia One Sub
465 х 137,5 х 355 мм
10,9 кг
55900 р.
 
 
Paradigm Monitor Sub 10
283 x 330 x 324 мм
10.9 кг
41900 р.
 
 
Paradigm Monitor Sub 12
330 x 385 x 368 мм
15 кг
48900 р.
 
 
Paradigm Monitor Sub 8
262 x 272 x 283 мм
9.1 кг
34900 р.
 
 
Paradigm PCS-80R
296 х 148 мм
Монтажный размер: 270 х 148 мм
2,6 кг
8900 р.
 
 
Paradigm PCS-80SQ
214 x 214 x 100 мм
Монтажный размер: 191 x 191 x 100 мм
1.7 кг
7900 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-204   След.  

// 20000.ru / Сабвуферы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ