Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Сабвуферы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Сабвуферы
Цена от до Кол-во:

 Сабвуферы

 
 MJ Acoustics
 
MJ Acoustics Pro 55 MK I
280 х 383 х 345 мм
15,1 кг
48000 р.
 
 
MJ Acoustics Reference 150 MKII
300 х 355 х 300 мм
20.85 кг
51000 р.
 
 
300х300х355 мм
20.8 кг
57000 р.
 
 
MJ Acoustics Reference 400 MkI
345 х 385 х 345 мм
20,23 кг
100000 р.
 
 
MJ Acoustics Reference I MKII
421 x 491 x 320 мм
25 кг
75000 р.
 
 Monitor Audio
 
Monitor Audio Bronze BX W10
320 x 320 x 330 мм
10,92 кг
44490 р.
 
 
Monitor Audio Gold GXW-15
400 х 430 х 400 мм
35.3 кг
164990 р.
 
 
Monitor Audio Platinum W15
485 x 455 x 475 мм
50 кг
149990 р.
 
 
Monitor Audio Radius Series 390
330 х 348 х 345 мм
13,8 кг
64990 р.
 
 Mordaunt-Short
 
Mordaunt-Short Performance 9
500 x 500 x 500 мм
40 кг
316038 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-204   След.  

// 20000.ru / Сабвуферы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ