Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Сабвуферы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Сабвуферы
Цена от до Кол-во:

 Сабвуферы

 
 Magnat
 
Magnat Monitor Supreme Sub 301A
10962 р.
 
 
Magnat Omega 20A
240 x 445 x 410 мм
13,5 кг
16000 р.
 
 
Magnat Omega 25A
290 x 495 x 430 мм
13,5 кг
20000 р.
 
 
Magnat Quantum Sub 625 A
360 x 535 x 420 мм
19 кг
16000 р.
 
 Martin Logan
 
Martin Logan Dynamo 500
373 × 330 × 388 мм
12,9 кг
54990 р.
 
 Mission
 
Mission 79as
310 x 460 x 500 мм
26,5 кг
44500 р.
 
 
Mission MS-10
500 х 135 х 130 мм
3,7 кг
12520 р.
 
 
Mission MS-8
400 х 245 х 405 мм
11.2 кг
10080 р.
 
 
Mission MS-Duo
360 х 330 х 355 мм
15950 р.
 
 MJ Acoustics
 
MJ Acoustics Pro 50 MK II
278 х 332 х 278 мм
8.4 кг
30000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-204   След.  

// 20000.ru / Сабвуферы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ