Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Сабвуферы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Сабвуферы
Цена от до Кол-во:

 Сабвуферы

 
 M&K
 
M&K SB12
380 х 380 x 438 мм
20.4 кг
78180 р.
 
 
M&K SB1250
387 x 457 x 584 мм
20.4 кг
96900 р.
 
 
M&K SB8
260 x 350 x 254 мм
10 кг
66940 р.
 
 
M&K V10
405 x 315 x 350 мм
16,3 кг
84600 р.
 
 
M&K V12
405 x 315 x 350 мм
16,3 кг
119900 р.
 
 
M&K V8
260 х 340 х 290 мм
10,3 кг
74440 р.
 
 
M&K X10
560 x 380 x 420 мм
28 кг
239700 р.
 
 
M&K X12
660 x 440 x 460 мм
36 кг
294600 р.
 
 
M&K X8
470 x 310 x 420 мм
22 кг
185400 р.
 
 Magnat
 
Magnat Monitor Supreme Sub 201A
265 x 365 x 345 мм
9.5 кг
8091 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-204   След.  

// 20000.ru / Сабвуферы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ