Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Сабвуферы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Сабвуферы
Цена от до Кол-во:

 Сабвуферы

 
 KEF
 
KEF R400b
330 x 365 x 351 мм
21.5 кг
57700 р.
 
 
KEF T2
370 x 380 x 177 мм
13 кг
26900 р.
 
 Klipsch
 
Klipsch RPW 10
400 х 292 х 451 мм
14.1 кг
45560 р.
 
 
Klipsch RSW 10d
349 х 324 х 445 мм
20.4 кг
134000 р.
 
 
Klipsch RT 10d
401 х 521 х 476 мм
26.3 кг
167500 р.
 
 
Klipsch RT 12d
476 х 610 х 552 мм
32.2 кг
201000 р.
 
 
Klipsch RW 10d
452 х 318 х 483 мм
17.7 кг
58960 р.
 
 
Klipsch RW 12d
488 х 371 х 533 мм
22.2 кг
83750 р.
 
 
Klipsch XW-300d
279 х 254 х 362 мм
10.9 кг
93800 р.
 
 M&K
 
M&K MX 250
388 x 596 x 500 мм
37.2 кг
167200 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-204   След.  

// 20000.ru / Сабвуферы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ