Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Rotel 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Rotel
Цена от до Кол-во:

 Rotel

 
 
 
Rotel RSX 1562
431 x 188 x 422 мм
15.5 кг
219000 р.
 
 
Rotel RMB-1512
431 x 143 x 336 мм
10,9 кг
217400 р.
 
 
Rotel RMB-1575
431 х 144 x 407 мм
11 кг
207500 р.
 
 
Rotel RSP 1572
431 x 143 x 338 мм
9.7 кг
164100 р.
 
 
Rotel RA-1570
431 x 144 x 350 мм
13 кг
109700 р.
 
 
Rotel RCX-1500
391 x 144 x 343 мм
8,1 кг
107700 р.
 
 
Rotel RB-1572
431 х 99 x 339 мм
7.8 кг
95300 р.
 
 
Rotel RMB-1565
431 х 99 x 339 мм
6 кг
95200 р.
 
 
Rotel RMB-1506
431 х 144 х 424 мм
77960 р.
 
 
Rotel RCD-1570
431 x 93 x 320 мм
6.7 кг
65810 р.
 
1-10  11-14   След.   Показать все 

// 20000.ru / Rotel
ПРОИЗВОДИТЕЛИ