Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Quadral 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Quadral
Цена от до Кол-во:

 Quadral

 
 
 
Quadral Aurum Montan VIII
270 х 1120 х 448 мм
40 кг
188500 р.
 
 
Quadral Chromium Style 5.1
124000 р.
 
 
Quadral Aurum Wotan VIII
921 x 194 x 428 мм
19,2 кг
99000 р.
 
 
Quadral Platinum M5
1124 x 230 x 317,5 мм
28,3 кг
89000 р.
 
 
Quadral Platinum M4
1001 x 210 x 317,5 мм
22,4 кг
75000 р.
 
 
Quadral Aurum Altan VIII
222 x 405 x 345,5 мм
12,6 кг
70000 р.
 
 
Quadral Sub Orkus
472 x 390 x 560 мм
31,6 кг
65000 р.
 
 
Quadral Aurum Base Prestige VIII
215 x 600 x 384 мм
17,9 кг
54000 р.
 
 
Quadral Style 50
941 x 166 x 232 мм
12,2 кг
50000 р.
 
 
Quadral Aurum Megan VIII
194 х 357 х 291 мм
5,5
47500 р.
 
1-10  11-20   След.   Показать все 

// 20000.ru / Quadral
ПРОИЗВОДИТЕЛИ