Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Primare 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Primare
Цена от до Кол-во:

 Primare

 
 
 
Primare CD 31
100 х 430 х 385 мм
10.5 кг
122304 р.
 
 
Primare I 30
100 х 430 х 385 мм
15.5 кг
118720 р.
 
 
Primare A 32
216 х 430 х 546 мм
40 кг
116480 р.
 
 
Primare PRE 30
430x100x410 мм
9.5 кг
105280 р.
 
 
Primare DVDI 10
450 x 350 x 110 мм
8 кг
80640 р.
 
 
Primare I 21
430x95x275 мм
12 кг
49280 р.
 
 
Primare CD 21
100 х 430 х 385 мм
10.5 кг
49280 р.
 
 
Primare T 23
430 x 385 x 100 мм
8.5 кг
35840 р.
 
 
Primare C 32
8960 р.
 

// 20000.ru / Primare
ПРОИЗВОДИТЕЛИ