Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Paradigm 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Paradigm
Цена от до Кол-во:

 Paradigm

 
 
 
Paradigm Signature SUB 2
604 x 622 x 578 мм
106 кг
435000 р.
 
 
Paradigm Signature S8 v.3
210 x 1232 x 521 мм
45,3 кг
345000 р.
 
 
Paradigm Tribute
1132 х 316 х 405 мм
41,8 кг
299900 р.
 
 
Paradigm Signature S6 v.3
210 x 1110 x 345 мм
31,8 кг
250000 р.
 
 
Paradigm Signature SUB 1
505 x 516 x 455 мм
49.4 кг
229000 р.
 
 
Paradigm Signature SUB 25
460 х 510 х 635 мм
51,7 кг
210000 р.
 
 
Paradigm Signature C5 v.3
953 x 241 x 444 мм
36.7 кг
175000 р.
 
 
Paradigm Inspiration
372 х 225 х 335 мм
10,7 кг
129900 р.
 
 
Paradigm Studio 100 v.5
1120 x 241 x 431 мм
35,4 кг
119900 р.
 
 
Paradigm Signature S2 v.3
210 x 381 x 356 мм
12,7 кг
117000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-131   След.  

// 20000.ru / Paradigm
ПРОИЗВОДИТЕЛИ