Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Paradigm 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Paradigm
Цена от до Кол-во:

 Paradigm

 
 Акустические системы
 
Paradigm Signature S6 v.3
210 x 1110 x 345 мм
31,8 кг
250000 р.
 
 
Paradigm Signature S8 v.3
210 x 1232 x 521 мм
45,3 кг
345000 р.
 
 
Paradigm Soundtrack System
464 х 160 х 360 мм
5,7 кг
43900 р.
 
 
Paradigm Studio 10 v.5
303 x 200 x 301 мм
8 кг
36900 р.
 
 
Paradigm Studio 100 v.5
1120 x 241 x 431 мм
35,4 кг
119900 р.
 
 
Paradigm Studio 20 v.5
372 x 225 x 335 мм
10,7 кг
49900 р.
 
 
Paradigm Studio 60 v.5
1018 x 200 x 301 мм
22,7 кг
80900 р.
 
 
Paradigm Studio ADP-590 v.5
220 x 375 x 170 мм
7,9 кг
29900 р.
 
 
Paradigm Studio CC-490 v.5
211 x 488 x 289 мм
12.2 кг
30900 р.
 
 
Paradigm Studio CC-590 v.5
237 x 666 x 320 мм
12.2 кг
43900 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-131   След.  

// 20000.ru / Paradigm
ПРОИЗВОДИТЕЛИ